Hälsoprojekt

Samskapande projekt för ökad resiliens och hållbarhet för individ, grupp, organisation och samhälle.

Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Unga, som grupp, tycks också ha hamnat i ett särskilt utsatt läge. Ett ökande antal unga har svårt att avsluta sin skolgång, hitta riktning i livet och känna hopp för framtiden.
Trots utredningar och kartläggningar verkar vi som samhälle ha svårt att omsätta resultat av dessa till nyskapande åtgärder. Naturhälsa, kreativa uttrycksformer och samtal om livsfrågor är fält som är underutnyttjade i Sverige.
Det här vill jag vara del i att förändra!

Därför driver jag, förutom mitt idéburna företag också samhällsutvecklingsarbete genom föreningen Hälsans Natur, föreningen Vitalitet och Ung Kreativ Arena.

Ung Kreativ Arena

Innovationsarbete

För Hälsa samverkar ideellt med föreningen Vitalitet och föreningen Hälsans Natur för att driva innovationsarbete inom naturhälsa och uttryckandekonst. Arbetet för fram ett förhållningssätt där forskningsbaserad teoretisk kunskap, praktisk erfarenhetsbaserad kunskap och subjektiverande naturhälsa-pedagogik, vävs samman. Därur utvecklas nya arbetssätt som mynnar ut i praktiska program för människor, hälsa och läkning.
Vi går från utredning och kartläggning till handling! 

Innovationsarbetet förverkligar tidgare plattformen SLU Framtidens djur, natur och hälsas  mål ”att omvandla universitets kunskap till nytta för samhället”. Vi verkar för att arbetet formas till en modell för hur lärosätens arbete på ett gynnsamt sätt kan föras ut till gagn för samhället och dess medborgare.

Innovationsarbetet vill bana väg för samhällets nytta av naturhälsa och uttryckandekonst, ett i Sverige underutnyttjat fält och verkar för att området växer med fler aktörer inom pedagogik, vård, hälsa och annan mellanmänsklig verksamhet.

Bana väg för samhällets nytta av naturhälsa

Innovationsarbetet sker i samverkan med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Vi är också del i MUCF:s (Myndigheten för Ungdom och Civilsamhälls Frågor) nätverksarbete för att främja samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället.

Innovationarbetet sker i linje med det nationella folkhälsomålet om jämlik hälsa, jämlik skola och FN:s globala hållbarhetsmål God hälsa och välbefinnande genom Agenda 2030. 

Arbetet sker på flera samhälleliga nivåer och är gränsöverskridande med kontakter och praktiskt arbete i gränssnittet mellan kommun och region.

1. Svenskt riks -och regionarbete där vi deltar i Uppdrag Psykisk hälsas Kraftsamling för psykisk hälsa samt är del i MUCF:s nätverksarbete för att främja samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället. 
2. Arbete och deltagande på kommunal nivå t ex Idélabbets nätverksarbete, där vi vill driva på utvecklingen i områden för Naturhälsa.
3. Arbete i Kreativ Arena med och för specifika målgrupper.

Kontakta mig gärna om du vill veta mer.

Vi delar gärna med oss av vår kunskapsbas. Hör av dig så tillrättalägger vi en träff med föredrag eller workshop som passar er!

Ung Kreativ Arena

En arbetsmodell för praktiskt arbete inom ramen för För Hälsa och föreningen Vitalitets samverkan . Vi går från utredning och kartläggning till handling!

I vårt samhälle idag krävs nytänkande och tillägg av innovativa gränsöverskridande sätt att arbeta. I Ung Kreativ Arena arbetar vi med och för barn, unga och unga vuxna.

Arbetet genomsyras av samma värdegrund och pedagogiska, forskningsbaserade utgångspunkt som övrig verksamhet i För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård.

I program för friskhållande och läkning, genom Naturhälsa, Kreativa uttrycksformer och Möte i samtal om livet, tar vi vara på de möjligheter natur och skapande ger oss människor.

Arena-arbetet är en process som innefattar att skapa kontakt med de ungas nätverk före start i ett program. Att vi håller kontakten under tiden programmet löper och fungerar som stöd i samband med och efter programmets avslut. I utslussningen undersöker vi tillsammans möjligheter och stödjer, i samverkan med andra aktörer, vägen för de unga att göra nya val. Det betyder att vi inte kan veta hur de unga kommer att göra sina vägval förrän i avslutningen av programmet. Ett arbetssätt som stödjer tilltro till den egna inre vägledaren, empowerment.

Ung Kreativ Arenas övergripande mål är att stoppa den ökande psykiska ohälsan och i stället:
• Öka känslan av sammanhang, tillhörighet och självkänsla.
• Öka självkännedom, coping och känsla av livsglädje och hopp.
• Öka resiliens och hållbarhet för individ, grupp, organisationer och samhälle.

Projekt inom Ung Kreativ Arena sker i samarbete med skolor, resursteam och andra samhällsaktörer. Erfarenhet visar att samarbete är väsentligt för att skapa en väg med trygghet och kontinuitet. Det ökar de ungas möjligheter till fungerande skolgång och stegförflyttningar till ökad självständighet och mer meningsfullt liv. 

Intuitivt Naturhälsa

Målet att stoppa den ökande ohälsan

Samtliga projekt sker i linje med tidigare plattformen SLU Framtidens djur, natur och hälsa och förverkligar inriktningen till de nationella folkhälsomålet om en jämlik hälsa och FN:s globala hållbarhetsmål God hälsa och välbefinnande genom Agenda 2030.

Ett prioriterat område för Ung Kreativ Arena är att vara del i utvecklande av Elevhälsa. Två aktuella projekt i Ekerö kommun är Årstidsväxlingar och Hälsoträdgården som läkande pedagogiskt rum. Det senare, ett program som innebär att regelbundet och integrerat med ordinarie skolgång, möta en grupp unga i Färentuna Hälsoträdgård. Programmet har givit goda resultat och en rapport är framtagen. Hör av dig om du vill veta mer!

Vi har en vilande samverkan med Ekerö kommuns närmaste samordningsförbund i Sundbyberg. 

Vi skapar gärna kurser, föredrag eller workshops för att föra vidare kunskap, förhållningssätt och Naturhälsa-pedagogik. Hör av dig så sätter vi samman en kurs som passar er!

Erasmus+ projekt, nordisk samverkan för utveckling av Green Care för unga.

Erasmus+ projekt, nordisk samverkan för utveckling av Green Care för unga.

Ung Kreativ Arena har varit del i ett just avslutat nordiskt projekt med Finland och Kiipula Foundation, som initiativtagare. Vi deltog som praktisk kunskaps-experter från Sverige tillsammans med SLU, Sveriges Lantbrukuniversitet. Övriga deltagande länder var Norge, universitetet i Agder och Danmark, Århus universitet.

I projektet har vi utbytit kunskap, besökt varandras länder med studiebesök och seminarier med fackkunniga forskare och yrkespersoner. Målet var utveckling av praktisk verksamhet inom Green Care/Naturhälsa för unga med särskilt behov av stöd.

Du som är intresserad – välkommen att beställa vår gemensamma rapport om projektet.

Samarbetspartners

Tillsamman kan vi göra mer! Att samverka i team med andra aktörer och uppdragsgivare är en del av arbetssättet som utvecklats under mina år i För Hälsa. Tack för gemensamma insatser!

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsotrådgård
Före Hälsa Färentuna Hälsoträdgård