Om

Rötter och drivkraft

Min väg till Hälsoträdgården har inneburit att föra samman olika kunskaper, kompetens, erfarenheter och intressen liksom olika delar av mitt liv, till en större helhet som idag bildar den vardag jag lever i. Med det vill jag inspirera andra till att hitta Sin väg!

Med bakgrund som specialistsjuksköterska, familjeterapeut och uttryckandekonstterapeut, där jag ofta kommit in i ett skede av människors liv när de har haft det som allra sämst, arbetar jag nu för att bidra med min kompetens på ett annat sätt. Efter skolning inom Hälsoträdgårdar har jag format verksamheten i För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård. Här vill jag vara del i ett värdegrundsskifte.

För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård, är en socialt värdebaserad, idéburen verksamhet för friskhållande, förebyggande och läkande/terapi med fokus på psykosocial och existentiell hälsa. 

Livet är i ständig förändring och för mig har vägen också inneburit att fortsätta fördjupa mig genom studier. Jag är nu filosofie master inom den Praktiska kunskapens teori. Det ger mig än mer kraft och klokhet att lyssna till drivkraften att öppna möjligheter till varaktig hälsosam förändring för människor som individer och för oss som samhälle.

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård

Arbetssätt

Allt arbete i För Hälsa utgår från hänsyn till hela människan och att lyfta fram individers och gruppers egen inneboende kraft. En trygg atmosfär är en viktig grund. Vi träffas enskilt eller i små grupper i Färentuna Hälsoträdgård. Vi kan också skapa möten i en annan plats som passar dig och din grupp. Om ni är en större grupp kan vi starta i helgrupp och sedan finna sätt att mötas där trygghet och ickedömande blir rådande. 

För Hälsas arbetssätt är unikt och format ur tre forskningsförankrade metoder.
– Naturhälsa – rörelse, utevistelse och kontakt med djur och natur.
– Uttryckandekonst – rörelse, grounding, skapande och konstkultur.
– Samtal om livsfrågor, ett förhållningssätt som stödjer existentiell hälsa.

Naturen stödjer vår kropps egen läkande förmåga. Allt mer forskning visar naturens hälsobringande effekter. Det är basen för trädgårdsterapi och mindfulness i naturen. Djur och natur ger ökade möjligheter till stresshantering.  Vårt blodtryck sjunker, våra stresshormoner balanseras och efter vistelse i naturen har vi lättare att koncentrera oss. I möte med naturen når vi också lättare de existentiella dimensioner som är så viktiga för oss människor. Hälsoträdgården är en tillrättalagd plats för mänskligt välmående, i linjen med forskningen. Trädgården har behållit det lilla, enkla och lantliga och vi vinnlägger vi oss om det respektfulla mötet mellan människor, djur och natur.

Uttryckandekonst innebär att samtala med fler språk än de talade orden. Vi ”vandrar” mellan olika uttryck – ett ord får en färg, som får ett ljud, en gest, en symbol från trädgården. . . Grunden finns i psykodynamisk och existentiell människosyn. Förhållningssättet fungerar pedagogiskt, i psykoterapi, i organisationsutveckling och i handledning. Det innefattar tanken att vi människor är skapande varelser som utvecklas och kan finna tröst genom konstkultur, lek och estetiska upplevelser. 

Uttryckandekonstterapi har kroppspsykoterapeutiska rötter. Våra kroppar bär våra minnen. Genom kreativa uttrycksformer, grounding och medveten närvaro kan vi få fatt i vår inre kraft och erfarenheter som annars inte är lika tillgängliga för oss. Det hjälper oss att utvecklas, finna balans och minska stress och oro. 

När vi delar våra upplevelser med andra kan vi växa ytterligare. Vi kan känna igen eller ta avstånd och då finna oss själva på nya sätt. Vårt liv presenterar oss för olika skeenden, glädje, sorg, ilska. Det är normalt. För att finna oss själva och vår egen livsväg är möte med andra, att uttrycka oss och berätta, en väsentlig del av våra möjligheter att fortsätta växa. När livet utmanar är det extra viktigt. När vi berättar för andra utan att döma eller bedöma, blir det ofta kraftfullt och hjälpsamt. Färentuna Hälsoträdgård lägger till en plats just för att dela det som är att vara människa. En plats för retreat, att dra sig tillbaka till och reflektera för att sedan ta sig an sin vardag på ett nytt hälsosamt sätt.

Alla dessa tre förhållningssätt är verksamma var för sig. När vi lägger samman dem intensifieras, breddas och fördjupas arbetet för friskhållande, förebyggande och i läkande/terapi. Det är min särskilda profession som guide i För Hälsas olika tjänster.

Att samverka med andra och utveckla nya projekt för specifika grupper är också en viktig faktor i För Hälsas arbete. 

Värdegrund

Grunden för allt arbete i För Hälsa har sin bas i en helhetssyn på människor i sitt sammanhang. Den filosofiska och teoretiska basen för grundtankarna i För Hälsa finns att hämta hos flera tänkare. Martin Buber och hans visa ord om öppna, jämlika, mänskliga möten, tid för reflektion och nödvändigheten av balans däremellan. Maurice Merleau Ponty som för in vår kropp och vår varseblivnings betydelse för vårt varande i världen. David Abram när han sätter ljuset på oss människor, existensen och vår del i naturen, ”det mer än mänskliga”. Harlene Anderson som beskriver ett paradigmskifte inom teori och praktiskt förhållningssätt. Hennes resonemang innebär en förändring. Från att jag som processledare är den som vet och ska förmedla min kunskap till andra, Till att förhålla mig ”ickevetande” och använda min expertis till att skapa förutsättningar för ett möte mellan jämlika parter. På det sättet startas en utvecklingsprocess som ger växt och utveckling för alla.

I samma linje har för mig viktiga teoribildare inom områden som pedagogik, etik, praktisk kunskap och förhållningssätt uttryckt vikten av självkännedom, ansvarstagande, integritet och modet att mötas som medmänniskor. Teorier kring lek och lekens betydelse för mänsklig växt och utveckling är tongivande för verksamheten. Liksom den alltmer framträdande forskningen om djur, natur och trädgårds hälsofrämjande och läkande effekter. 

Min utgångspunkt är att vi som möts hela tiden förändras i mötet med varandra. Oavsett vilket möte jag befinner mig i så tänker jag att vi människor ”blir till” i mötet med varandra. Det som skiljer är våra roller och ansvar i mötet. När jag är processledare ansvarar jag för struktur och möjlighet för deltagarna att känna trygghet i en ickedömande atmosfär med utrymme för utveckling utifrån vars och ens kompetens, empowerment. 

Jag är övertygad om att vi människor är skapande, meningsbyggande varelser som hör samman med naturen. På ett så grundläggande sätt att vi helt enkelt är natur. Vi är dessutom beroende av att bli sedda, hörda och bekräftade av andra människor. Vi växer i samspel med varandra. Leken och skapandet underlättar att finna vägar och ny förståelse för oss själva och oss själva i möte med andra, i vårt sammanhang. Genom den förståelsen kan vi göra nya val och lägga till omsorg och kärlek för hållbar hälsa.

Min berättelse

Det egentliga ursprunget till verksamheten vid För Hälsa – Färentuna Hälsoträdård är min nyfikenhet på människor och livet som, när jag öppnar för det, igen och igen erbjuder mig nya val och möjligheter.

Ofta infinner sig känslan av att jag är priviligierad med möjlighet att till stora delar själv forma min arbetsvardag. Jag driver verksamheten För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård, en socialt värdebaserad, idéburen verksamhet för friskhållande, förebyggande och läkande med fokus på psykosocial och existentiell hälsa.

Det är nu 40 år sedan jag för första gången steg in i vården. Då som ung, sjukvårdsbiträde i poolen på Södersjukhuset i Stockholm. Varje morgon satt vi på rad utmed en vägg i kulverten och väntade på att dörren på andra sidan korridoren skulle öppnas och vi få besked om vilken avdelning vi skulle tjänstgöra på den dagen. Jag blev kvar och har sedan dess samlat på mig flera utbildningar, specialistsjuksköterska inom psykiatri, psykoterapeut inom familjeterapi och uttryckandekonstterapi, utbildning inom hälsoträdgårdar och senast, filosofie masterexamen inom den Praktiska kunskapens teori.

Parallellt med arbete med människor har jag dansat, blivit sömmerska, arbetat med konstsömnad, konsthantverk och bildskapande. Dessa båda spår flätades samman genom uttryckandekonsten. Under 10 år inom barnpsykiatri, BUP slutenvård i Stockholm, arbetade jag med intensiv familjeterapi och uttryckandekonstterapi tillsammans med barn, unga och familjer.

Ett tredje spår, inte minst viktigt är att jag är människa. Jag är del av en familj, är mamma, mormor och dotter. Mitt liv som människa, min livserfarenhet, har betydelse också för mitt förhållningssätt i mitt yrke och mitt sätt att utöva min framväxande praktiska klokhet.
Under min tid på BUP befästes det förhållningssätt som kommit att bli en del av mig själv. Att arbeta nära, tillsammans med människor, så jämlikt som möjligt. Att samtidigt med att hålla fokus på den andre också vara i mig själv som människa, i mötet. Harlene Andersens argumentation kring att samskapa en process för lyssnande, samtal och läkning har varit vägledande för mig i mitt arbete.

Jag var med när vi i psykiatrin, ”tog av oss rockarna” och jag var också med när vi, till min sorg, blev uppmanade att åter sätta på oss dem efter flera omorganiseringar och införande av ekonomistyrda resultatsystem. Det var en utlösande faktor till att jag avslutade min tjänst inom offentlig sektor. Något som skulle visa sig bana väg för nya val i mitt liv och yrkesutveckling, trots den smärta det innebar.

När jag tog avsked hade jag redan förvärvat fastigheten där Färentuna Hälsoträdgård finns idag. Sakta växte Hälsoträdgården fram, i början utan att jag knappt var medveten om det. Efter ett projektavslut, där jag arbetat med och för unga med bas i uttryckandekonst, var tiden mogen för att öppna grindarna till trädgården. Att ta emot för friskvård och terapi i den plats för läkning och samtal om livsfrågor som Hälsoträdgården då formats till. En trygg och samtidigt dynamisk plats där jag ger mig möjlighet till arbetssätt som jag tror på, i en miljö som är bra för mig själv och många andra. Vill du fördjupa dig i detta så finns möjlighet att ta del av min magisteruppsats, Att arbeta och leva i Hälsoträdgården liksom min masteruppsats, Platsens betydelse för praktisk klokhet.

Mitt engagemang för unga har följt mig och flera av dem jag möter i mitt arbete är också ungdomar och unga vuxna med vacklande psykosocial hälsa. Det ökar min motivation och mitt intresse för att fortsätta utveckla förhållningssätt och nya idéer för att möta unga i olika livsperioder, i min egen verksamhet och i ett större samhällssammanhang.

Ensam är inte alltid stark! Trots att jag är själv i ledarskapet för verksamheten sker flera delprojekt i För Hälsa tillsammans med samarbetspartners. Jag engagerar co-partners och specialistkonsulter beroende av uppdrag samt samarbetar också med större organisationer i särskilda utvecklingsprojekt.