Kurs: Självkännedom och professionalitet

Vi som arbetar med människor har hela tiden oss själva med i varje möte. Vårt omdöme utvecklas och förändras genom alla möten i våra liv, i yrket och privat. Det sker vare sig vi vill eller inte – Det vi kan påverka är hur det sker och vilken förändring som sker!
I kursen Självkännedom och Professionalitet, ett av För Hälsas mest genomgripande utbildningskoncept, utvecklar du ditt omdöme och ditt förhållningssätt.

Kursen handlar om att lära med och av varandra. Att sätta ljuset på reflektion, som är en av grundpelarna för oss som arbetar med människor. Där tar vi oss möjligheten att synliggöra och utveckla vår kunskap och vårt omdöme i och för mötet med andra.
Fantasin, konsten och leken hjälper oss att reflektera och uttrycka oss på flera plan än vad enbart det talade språket ger oss möjlighet till. På kursen möts vi i ett jämställt klimat och genom flera språk än de talade orden. Det öppnar för fler och fördjupade perspektiv för din professionella utveckling!

Målet är att stärka deltagarna i sin förmåga att integrera den egna personlighetens betydelse i professionell yrkesutövning, yrkeskunskap och omdöme. Att möjliggöra fördjupad trygghet och säkerhet i det egna arbetet och tryggt kunna röra sig mellan olika nivåer av reflektion i sitt yrkesutövande.

Deltagarna får genom litteratur, kamrater i gruppen och undervisningens praktiska erfarenhet utforska och fördjupa sig i flera viktiga teman som exempelvis professionalitet, etik och förhållningssätt jämte makt, ansvar och värderingars betydelse. Fyra nivåer av reflektion löper som en röd tråd genom utbildningen – personlig, grupp, yrkesmässig och teoretisk.

Väsentligt för kursen är deltagarnas aktiva deltagande. Undervisningen är processinriktad och sker i samtal och tillämpningsövningar genom bild, form, musik, rörelse och kroppsligt gestaltande. Detta kombineras med teori, diskussioner och skrivande samt enskilda och gemensamma reflektioner. Miljön har betydelse och vi använder naturhälsa-metoder och vistas i vissa moment i den läkande miljö som naturen erbjuder. 

Vi undviker att bedöma. Kursdeltagarnas egen praktiska kunskap, kompetens och erfarenhet synliggörs och tillvaratas. Den samlade erfarenheten lägger grund för att från ett helhetsperspektiv forma nya sätt att se, förstå och handla i yrkesvardagen. Genom det subjektiverande pedagogiska förhållningssättet lär vi av varandra, i mötet med varandra och genom det också i mötet med oss själva.

Kursen vänder sig till studenter eller yrkesverksamma inom yrken som innebär att möta människor i exempelvis pedagogisk, läkande eller socialt stödjande position. Konceptet är användbart som temadag, utbildningsserie eller handledning. 

Vi träffas i Hälsoträdgården, som du når med allmänna kommunikationer eller med bil ca 40 min från centrala Stockholm, alternativt i en plats som passar er arbetsgrupp. Max ca 20 personer per grupp. Om vi ses i Hälsoträdgården diskuterar vi gruppstorlek. 

Varmt välkommen att ta kontakt för frågor eller för att boka ett utbildningstillfälle!

För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård
För Hälsa Färentuna Hälsoträdgård